top of page

Vision 2020 - Åland United

Säsongen 2020 är Åland United en förening vars representationslag befinner sig i den finländska Damligan och varje år allvarligt aspirerar på medaljplaceringar. Utöver detta strävar man också till att uppnå framgångar i Finska Cupen samt övliga nationella tävlingar som kan komma att arrangeras. Därmed upprätthåller man en beredskap även för internationell fotboll som kan följa på eventuella titlar (UEFA Women´s Champions League och/eller andra tävlingar som UEFA kan tänkas arrangera). Dessa tillställningar kan föreningen sedan utnyttja såsom utbildningstillfällen för åländska tränare och yngre spelare i och med den praktiska närvaron av internationell elitfotboll som annars är väldigt avlägsen och diffus för såväl ledare, spelare som allmänheten.

Föreningens syfte är att bedriva elitverksamhet för damfotboll samt i samarbete med övriga fotbollsföreningar på Åland bedriva och utveckla flick- och damfotbollen på Åland. Åland United finns till för att erbjuda elitfotboll för damer på Åland. Klubben har som mål att dels erbjuda målsättningar för åländska ungdomar som vill satsa helhjärtat på fotboll, dels att tjäna som en utvecklingsplattform för spelare som har som mål att utvecklas mot den internationella toppen. Åland United och hela den åländska damfotbollen strävar även att vara ett attraktivt val för fotbollsspelare som rotar sig i det åländska samhället för att stanna!

 

1. Föreningens Sportgrupp

- Sportgruppen består av tre, fyra medlemmar och arbetar med mandat av klubbens styrelse.

- Ordförande är föreningens sportchef som är hel- eller deltidsanställd av styrelsen. (Sportchefen är rapporteringsskyldig inför föreningens styrelse och högst ansvarig för alla sportgruppens ansvarsområden och kan även arbeta med andra områden inom föreningen, såsom sponsorförsäljning , kontakter med FBF-organ/Ligaförening e.t.c enligt styrelsens mandat. Sportchefen kan även bistå övriga klubb-/lagfunktionärer där det anses behövas. Sportchefen är en anställd tjänsteman som har i uppgift att hålla föreningen igång samt att utveckla den mot Vision 2020 och övriga mål.)

- Föreningens huvudtränare samt övriga ledare och representanter för IFK Dam och ungdomslagen får kontinuerlig rapportering och anlitas regelbundet för konsultation 

  av sportgruppen.

Sportgruppen ansvarar för:

1. Spelarrekrytering och kontraktsförhandlingar (rekryteringen i nära samarbete med tränarstaben och kontrakten slutförs alltid av klubbens styrelse, eller speciellt 

    utsedd representant för denna).

2. Koordinering och samplanering av verksamheten för och mellan A-lag, IFK Dam samt bredd- och flicklag.

3. Rekrytering och utbildning av tränare och ledare för A-lag, IFK Dam och ungdomslag.

    - A-lagets ledare anställs av styrelsen, på rekommendation av sportgruppen.

    - IFK Dams, samt bredd- och flicklagens ledare/tränare anställs av moderföreningarna, men Sportgruppen kan bistå med        

      rekommendationer och önskemål.

4. Praktisk assistans för anställd personal i punkt 3 enligt budget som fastställs av styrelsen på basen av förslag från sportgruppen.

 

2. A- laget (Åland United)

2.1 Ansvarig tränare

- Heltidsanställd med minst två års kontrakt.

- Ansvarar tillsammans med sportgruppen för konkret ett års och två års planering i enlighet med föreningens linje.

- Konsulteras av sportgruppen gällande spelar- och ledarrekrytering, samt har ett vägande ord i förverkligandet av denna.

- Ansvarar för A-lagets träning och matchning (den senare i enlighet med sportgruppens och föreningens linje).

- I träningsansvaret ingår praktiskt samarbete gällande enskilda spelares individuella utveckling och personliga målsättningar. I praktiken samarbete med föreningens 

  egna assisterande, målvakts-, IFK Dam-, fysiktränare m.m. samt landslags- region- och distriktstränare.

- Ansvarar för sportsliga resultat i samklang med föreningens linje och målsättning.

2.2 Assisterande tränare

- en, två stycken.

- Anställda av föreningen, gärna minst två års kontrakt (hel- eller deltid).

- Ansvarsområden överenskommes med Sportgruppen samt Ansvarig tränare och kan därmed anpassas individuellt efter kunnande, 

  praktiska möjligheter (arbetsförhållande etc) och behov. Dessa framgår i anställningsavtalet.

2.3 Målvaktstränare

- Samma som för assisterande tränare.

- Målvaktstränaren kan även ha funktion som assisterande tränare.

2.4 Fysisk tränare

- Anställd av föreningen.

- Ansvarar för spelarnas fysiska träning i samråd med ansvarig tränare eller person delegerad av denna.

- Ansvarar för rehabträning för skadade spelare.

2.5 Fysio-massör

- Anställd av föreningen.

- Ansvarar för praktisk fysioterapi såsom massage, tejpning m.m. vid träning och matcher.

- Kan med fördel vara samma person som 2.4 (alt 2.2 eller 2.3).

 2.6 Lagledare

- Anställd av föreningen.

- Handhar praktiska arrangemang kring laget och personalen. (t.ex. planbokningar, reseledare på bortamatcher, lagledaruppgifter vid matcher osv).

- Samarbetar med sportgruppen kring praktiska arrangemang (sportchefen bistår och handhar lagledaruppgifter i enlighet med intern (överenskommelse).

 2.7 Materialförvaltare

- Har hand om inköp och skötsel av material, såsom kläder, bollar, koner, västar o.s.v.

- Samarbetar med lagledare och sportchef kring praktiska göromål.

- Kan med fördel vara samma person som 2.6.

 2.8 Spelartruppen

- Kontrakterad spelartrupp på ca 18 spelare.

- Ca 6-10 ålänningar, d.v.s. spelare fostrade i åländska föreningar, av vilka 4-6 är unga spelare direkt ur utvecklingsstegen och 2-4 är s.k. ”återflyttare”.

- Truppen består av ca 8-12 spelare som värvats utifrån Åland.

- Varje kontrakterad spelare garanteras sjukvård och fysiobehandling enligt föreningens samarbetskontrakt.

      2.8.1 Egna produkter

- Spelare som gått in i A-lagstruppen genom den åländska dam- och flickfotbollens utvecklingsstege. Målet är att varje år kontraktera åtminstone en spelare ur IFK Dam.

- Varje spelare garanteras vid behov ett boende (klubben upprättar samarbete med företag eller offentliga sektorn i utbyte mot t.ex. reklam eller tjänster) samt praktisk 

  hjälp enligt behov av klubbens servicegrupp.

- Varje spelare garanteras sysselsättning vid sidan av fotbollen om hon så önskar (samarbete med lokala läroinrättningar för underlättande av externa och interna

  studier samt samarbete med företag eller offentliga sektorn i utbyte mot reklam eller tjänster för erbjudandet av arbetsplatser till flexibla tider enligt fotbollsspelares

  behov).

      2.8.2 Återflyttare

- Spelare som tidigare spelat för Åland United som väljer att fortsätta sin karriär på Åland.

- Varje spelare garanteras ett boende (klubben upprättar samarbete med företag eller offentliga sektorn i utbyte mot t.ex. reklam eller tjänster) samt praktisk hjälp enligt  

  behov av klubbens servicegrupp.

- Varje spelare garanteras sysselsättning vid sidan av fotbollen om hon så önskar (samarbete med lokala läroinrättningar för underlättande av externa och interna studier  

  samt samarbete med företag eller offentliga sektorn i utbyte mot reklam eller tjänster för erbjudandet av arbetsplatser till flexibla tider enligt fotbollsspelares behov).

- Klubben är öppen för att hjälpa spelaren att etablera sig permanent på Åland och erbjuder hela fotbollsstegen samt eventuella ledaruppgifter efter spelarkarriärens slut  

  som ett alternativ.

      2.8.3 Spelare utifrån

- Klubben värvar spelare på samma nivå som den nationella eliten i Finland. I samråd mellan sportgruppen och huvudtränarens 1- 2 års plan byggs laget upp med hjälp av

 1+1 eller 2-års kontrakt (gärna längre om det går), så att inte mer än 2-3 värvningar per säsong behöver göras. Vartannat/vart tredje kontrakt på värvad spelare förnyas. 

  Målet är att möjligast stor del av värvningarna stannar varaktigt på Åland och etablerar sig i det åländska samhället och blir betraktade som ”återflyttare”.

- Huvudsakligt upptagningsområde är Finland (Ligan och/eller landslagsaktuella spelare i olika åldrar) samt Sverige (samarbete med Allsvenska klubbar samt

  Elitettan/Division 1). Även passande spelare (enligt föreningens linje) från andra delar av världen förekommer.

- Varje spelare garanteras ett boende (klubben upprättar samarbete med företag eller offentliga sektorn i utbyte mot t.ex. reklam eller tjänster) samt praktisk hjälp enligt

  behov av klubbens servicegrupp.

- Varje spelare garanteras sysselsättning vid sidan av fotbollen om hon så önskar (samarbete med lokala läroinrättningar för underlättande av externa och interna studier 

  samt samarbete med företag eller offentliga sektorn i utbyte mot reklam eller tjänster för erbjudandet av arbetsplatser till flexibla tider enligt fotbollsspelares behov).

- Varje spelare garanteras förmånliga resor till och från hemorten under kontraktstiden.

 

3. U-LAGET (IFK Mariehamn Dam)

- Laget har en spelartrupp på ca 20 spelare och spelar seriespel i  Finland Div 1- 2, samt deltar i Finska Cupen.

- Träning och matchning för laget följer Åland Uniteds utvecklingsplan och strävar till att utveckla spelare mot A-laget, men också till att utveckla åländsk damfotboll som

  sådant till gagn för ÅFF (Ö-spel o.s.v.). Speciellt talangfulla och intresserade spelare plockas in i ÅUs ”Utvecklingsgrupp” och får ett personligt träningsupplägg enligt  

  Åland Uniteds utvecklingsplan. Detta sker i samråd mellan sportgruppen, A-lagets huvudtränare och IFK Dams huvudtränare, eller av dem delegerade personer.

- IFK Dam samarbetar på alla sätt det är möjligt med Åland Uniteds A-lag. Farmavtal och samarbetsavtal för unga spelare uppgörs årligen enligt FBFs föreskrifter och 

  samarbetet koordineras av sportgruppen i samråd med A-lagets tränare och IFK Dams tränare eller av dem delegerade personer.

3.1 Tränare

- IFK Dams tränare anställs av IFK Mariehamn men följer i träning och matchning principerna om utveckling av spelare i samråd med ÅUs sportgrupps linje.

- IFK Dams tränare kan ingå i ÅUs tränarstab såsom en av de assisterande tränarna om det praktiskt är möjligt.

3.2 Ledare

- IFK Dams övriga personal (assisterande tränare, målvaktstränare, fystränare, lagledare, materialförvaltare etc.) engageras av ”moderföreningens” personal 

  (IFKMariehamn).

- Åland Uniteds sportgrupp bistår med praktisk hjälp och koordinering i de fall det anses behövas.

3.3 Spelare

- IFK Dam består av dels unga talanger som utbildas i ÅUs utvecklingsgrupp. Dels består truppen av spelare som nått sin egen personliga topp i och med spel och 

  träning på denna nivå, samt unga spelare som skolas in från flicklagen och breddlaget. Ytterligare kan spelare ur ÅU-kategorin ”återflyttare” förlänga sina spelar-

  karriärer i IFK Dam.

 4. Bredd- och flicklag

- Bredd- och flicklagsverksamheten går under de lokala moderklubbarna som alla hör till Åland United.

- ÅUs sportgrupp understöder medlemsföreningarna att grunda och driva flicklag i olika åldrar.

- Beroende på spelarmängder och åldersstruktur upprätthålls minst ett breddlag för damer.

- Principen för breddlaget är att dels vara ett hobbyalternativ för spelare över flicklagsålder, men verksamheten skall även bedrivas så att unga ivriga spelare skall kunna

  utvecklas mot IFK Dam och A-lag, enligt ÅUs utbildningsplan.

- Flicklagen bedrivs enligt moderklubbarnas principer, men enligt ÅUs utvecklingsplan så att de ivrigaste spelarna smidigt kan föras uppåt mot bredd-, IFK Dam och A-lag 

  under ÅUs sportgrupps beskydd.

 4.1 Flickansvarig

- Åland Uniteds styrelse har anställt en flickansvarig (hel- eller deltid)  som arbetar i samråd med FBFs, ÅFFs och medlemsföreningarnas utvecklingsprojekt för att 

  samordna flickfotbollen på Åland.

- Åland Uniteds flickansvariga fungerar i mån av möjlighet som FBFs Tutor för gräsrotsverksamheten, samt ÅFFs regiontränare för flickor över hela Åland.

- Alla flick- och breddlag, samt kombinationer av dessa kan fritt använda sig av namnet Åland United, samt konsultera flickansvarig för praktisk assistans. Åland United 

  upprätthåller en budget för flickverksamhet som dels täcker kostnader för tränare i flicklag som använder sig av namnet Åland United, dels löne- och ersättningskostnader 

  för flickansvariga och de projekt och den verksamhet han/hon driver.

- Flickansvarig rapporterar till sportgruppen och kan med fördel ingå i den samma.

- Flickansvarig ansvarar för att varje flicka har ett lag att spela i som motsvarar hennes motivation och färdighet. Flickansvarig verkar också för att varje flicka utvecklas 

  mot Åland Uniteds A-lag i den takt flickans motivation och färdighet medger, enligt Åland Uniteds, ägarföreningarnas , ÅFFs och FBFs linjer.

- Flickansvariga, i samråd med Sportgruppen uppdaterar Åland Uniteds spelarutvecklingslinje att motsvara och överskugga medlemsföreningarnas motsvarande, så en 

  gemensam ÅU-linje gäller över hela den åländska flick- och damfotbollen.

​​

Komplettering och uppföljning av den ursprungliga "Vision 2015". Godkänd av styrelsen 2015.

ÅU_transp.png
bottom of page