top of page

ÅLAND UNITED Vårmöte 6.5.2024Medlemmar i Åland United r.f. kallas till ordinarie vårmöte


Lemlands IF, IFK Mariehamn, IF FRAM, IFFK, HIK, JIK, EIK, Sunds IF samt

hedersmedlemmar Ing-Marie Holmberg, Kjell Sipinen, Mikael Virta, Anne-Maj

Mattsson och hedersordförande Peter Lindbäck och alla personmedlemmar.


Föredragningslista


1) mötets öppnande;

2) val av mötets ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare samt två (2)

rösträknare;

3) konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet;

4) granskning av representanternas fullmakter;

5) godkännande av föredragningslistan för mötet;

6) presentation av föreningens verksamhetsberättelse för föregående år, bokslutet och

revisorernas utlåtande;

7) fastställande av bokslutet och beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och

andra ansvarsskyldiga;

8) tillsättning av valberedning för styrelse år 2025;

9) övrigt samt

10) mötets avslutande.


Ärenden som icke är upptagna på den till möteskallelsen bifogade föredragningslistan,

kan vid mötet upptagas till behandling och avgörande, om minst tre fjärdedelar (3/4) av

det vid mötet representerade antalet röster understöder det, dock inte ärende som gäller

upplösning av föreningen och som nämns i föreningslagen 23 § och 24 §.


Mariehamn 9.4.2024

Åland United r.f.

Styrelsen


39 visningar

Comments


thumbnail_ÅUB-logo_med ÅU-logo.jpg
liten_annons_ÅU-PK35_250524_RGB.jpg
bottom of page