top of page

ÅLAND UNITED r.f. Höstmöte 1.12.2021, kl. 18.30, Rangsby skola IF FRAM

Medlemmar i Åland United r.f. kallas till ordinarie höstmöte 

Sunds IF, Lemlands IF, IFK Mariehamn, IF FRAM, IFFK, HIK, JIK, EIK Samt hedersordförande Peter Lindbäck, hedersmedlem Ing-Marie Holmberg och alla personmedlemmar.


Föredragningslista

1) mötets öppnande;

2) val av mötets ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare;

3) konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet;

4) granskning av representanternas fullmakter;

5) godkännande av föredragningslistan för mötet;

6) fastställande av antalet medlemmar i styrelsen enligt stadgarna § 6

7) val av ordförande och viceordförande samt ordinarie andra medlemmar

8) val av två (2) revisorer och en (1) suppleant;

9) fastställande av medlemsavgiften för, dels juridiska personer som är medlemmar, och dels för fysiska personer som är medlemmar, och som inte är befriade från medlemsavgift enligt stadgarna;

10) fastställande av verksamhetsplanen för följande verksamhetsår;

11) fastställande av föreningens budget för följande verksamhetsår;

12) mötets avslutande.


Ärenden som icke är upptagna på den till möteskallelsen bifogade föredragningslistan, kan vid mötet upptagas till behandling och avgörande, om minst tre fjärdedelar (3/4) av det vid mötet representerade antalet röster understöder det, dock inte ärende som gäller upplösning av föreningen och som nämns i föreningslagen 23 § och 24 §.


Mariehamn 3.11.2021

Åland United r.f. Styrelsen

95 visningar

Comments


thumbnail_ÅUB-logo_med ÅU-logo.jpg
liten_annons_ÅU-PK35_250524_RGB.jpg
bottom of page