top of page
AdobeStock_310068843 kopiera.jpg

ÅLAND UNITEDS HÅLLBARHETSPOLICY

Föreningen strävar efter att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet med avseende på såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga aspekter. Vi vill att hela föreningen är engagerad i hållbarhetsarbetet och att alla inom föreningen väger in hållbarhetshänsyn i de beslut som tas.

 

 

Social hållbarhet innebär för föreningen:

  • Skapa goda arbetsvillkor för personalen (ledare, spelare och funktionärer) med tonvikt på trivsel, balans mellan prestation och återhämtning samt möjlighet till individuell utveckling,

  • Vara ett föredöme i samhället vad gäller idrottslig verksamhet,

Sträva efter att ha en jämställd styrelse,

  • Underlätta för inflyttade spelare att bli delaktiga i samhället,

Följa en drogpolicy,

  • Jämlikhet, likabehandling av alla spelare, lika tillgång till information, individuell coachning, fysträning, vård, rehabilitering och klubbens övriga tjänster. Det ska vara en låg tröskel att vända sig till tränare eller andra i ledarstaben, eller till styrelsen för att påtala eventuella missförhållanden. I slutet av varje säsong görs en anonym utvärdering via enkäter då den samlade bilden fås.

  • I jämlikhetsarbetet ingår att motverka rasism. Klubben tar avstånd ifrån ovälkomna yttringar som baseras på personers etnicitet eller kultur. Det är den enskildas upplevelse som utgör grunden för när yttringar är ovälkomna.

  • Klubben säkerställer och garanterar en trygg miljö för unga spelare genom att det finns fler personer i ledarstaben som följer upp verksamhetsmiljön och att en person i styrelsen har ett särskilt ungdomsansvar. Klubben kontrollerar eventuell brottslig bakgrund hos personer som deltar i verksamheten.

  • Tillgänglighet att ta del av föreningens aktiviteter främjas genom WHA:s tillgänglighetsanpassningar, fritt inträde för ledsagare, skriftlig information om föreningen och laget, matcherna är TV-sända och att bistå de som har särskilda önskemål.

 

Ekonomisk hållbarhet innebär för föreningen att:

  • bedriva verksamheten enligt sunda ekonomiska principer,

  • bidra till att spelarna och ledarna får en skälig ekonomisk ersättning och

  • bidra till opinionen att nå jämställda löner för spelare.

 

Miljömässig hållbarhet innebär för föreningen att successivt ska föreningens miljöpåverkan minskas genom medvetna val och åtgärder. Detta innebär att vi i vår dagliga verksamhet strävar till att:

- aktivt informera om och diskutera miljöfrågor internt,
- begränsa våra transporters miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs exempelvis genom samåkning till träningar och matcher,
- spara på el genom att alltid släcka belysningen i omklädningsrummen och träningslokaler då dessa inte är i bruk,
- spara på el och vatten genom att tvätta våra tränings- och matchkläder med fulla maskiner, samt genom att duscha effektivt efter träningar och matcher och

- spara på resurser och främja återvinning genom att sortera våra sopor i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 

 

 

Godkänd av styrelsen för Åland United r.f. 3.1.2024.

bottom of page